Bộ phận kinh doanh

Bộ phậnLogistics

Noel Vinimex 2017

Noel là ngày lễ của gia đình, ngày đặc quyền để mọi người tròng gia đình quây quần bên nhau. Ý nghĩa của ngày lễ này là tạo ra những kỷ niệm chung và duy trình tìm cảm giữa mọi người trong một gia đình.

Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 1 Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 2 Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 3 Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 4 Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 5 Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 6 Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 7 Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 8 Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 9 Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 10 Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 11 Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 12 Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 13 Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 14 Hình Ảnh - Noel Vinimex 2017 15