Bộ phận kinh doanh
Ms. Phương Thảo
Skype: live:vinimex.biz04
Mobi  : +84 943 959 195
Email :ptpthao@vinadaiviet.com

Bộ phận Logistics
Ms. Thùy An
Skype:
live:thuyan.vndv
Mobi  :
+84 942 919 591
Email :
nttan@vinadaiviet.com

Kéo dài thời gian lưu hành sản phẩm TĂCN, thủy sản

kéo dài thời gian

 

Theo đó, bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 39/2017/NĐ-CP. Cụ thể, đối với các sản phẩm TĂCN, thủy sản hết hiệu lực lưu hành trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/2016 đến hết ngày 20/11/2017 thì được tiếp tục lưu hành không quá 18 tháng.