Mỡ rộng hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc thú y, chất phụ gia và sản phẩm nông sản