Thành lập chi nhánh tại Cambodia, địa chỉ: Tòa nhà 03, đường 360, Sangkat Boeung Keng Korng 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia