Xây dựng quan hệ bền vững với hơn 100 khách hàng và đối tác